Archiwum » 2/2015

2/2015

Wraz z wiosennym czasem ożywienia w przyrodzie przeżywamy w liturgii Kościoła okres paschalny. To długi ćżas, jeśli ujmiemy go szerzej, to znaczy wraz z Wiel­kim Postem, który stanowi okres przygotowania naszych serc poprzez pokutę i uczynki miłosierdzia do przeżywania Triduum Paschalnego - będącego apogeum owego czasu -oraz okresem wielkanocnym, który z kolei jest przedłuże­niem tych świat i czasem celebrowania wypływającej z nich radości nowego życia.

Jak bowiem cały świat budzi do żyda, tak i my w przeżywaniu naszej wiary, poprzez celebrację zbawczych wydarzeń ostatnich dni ziemskiego żyda Jezusa z Nazare­tu wchodzimy wraz z Nim w proces uświadomienia sobie głębi działającej w świecie tajemnicy nieprawości, aby po­wstać wraz z Chrystusem Zmartwychwstałym do pełni życia wiecznego. By jednak podjąć tę drogę nie tylko w teoretycz­nych rozważaniach, podejmujemy medytację nad krzyżo­wą drogą naszego Zbawiciela, jednocześnie uświadamiając sobie własną drogę przez życie, na której obecny jest nie tyl­ko ciężar krzyżowej belki, ale także realna obecność Tego, który drogę tę przebył jako pierwszy i doszedł do jej końca, by następnie zmartwychwstać w chwale. To jedyny sposób, by powstać z Nim do nowego życia, gdy towarzyszymy Mu w czasie drogi wiodącej na Golgotę. Bo niewątpliwie całe na­sze życie naznaczone jest trudem i cierpieniem, konieczno­ścią wysiłku i znoszenia przeciwności. Tego nie unikniemy. Jednakże dopiero obecność Chrystusa na tej drodze przynosi nam pokój i dodaje sił do podejmowania wciąż nowych wy­zwań. W Nim też dostrzegamy światło nadziei na zwycięstwo oraz widzimy ostateczny, szczęśliwy cel naszej drogi Tylko z Chrystusem możemy patrzeć z ufnością w wieczność.

Natomiast nasze obcowanie z Nim nie ogranicza się przecież tu na ziemi do wspominania tylko i przywoływa­nia Jego obecności. Testament miłości, który nam pozosta­wił, przesłanie z Ostatniej Wieczerzy: „to czyńcie na moją pamiątkę" pozwala nam już teraz uczestniczyć w Euchary­stii, w której On sam prawdziwie pozostaje obecny pośród nas. W ten sposób wciąż karmi nas, umacnia, gromadzi wo­kół Siebie na słuchanie Jego słowa i jednoczy ze Sobą w ści­słej więzi.

Najnowszym wydaniem naszego Dwumiesięczni­ka pragniemy pomóc wszystkim naszym drogim Czytelni­kom w owocnym przeżywaniu, wraz z Jasnogórską Maryją, czasu paschalnego, a szczególnie Wielkiego Tygodnia i świąt Wielkanocnych. Niech to nasze duchowe pielgrzymowanie do Duchowej Stolicy Polski pozwoli wszystkim powstawać nieustannie do nowej nadziei.

Zapraszam do lektury

o. Robert Jasiulewicz